Menu Zamknij

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

Towarzystwo Skautowe

SZMARAGDOWA”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Towarzystwo Skautowe

SZMARAGDOWA”
Stowarzyszenie

STATUT STOWARZYSZENIA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Towarzystwo Skautowe Szmaragdowa jest stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.

2. Towarzystwo Skautowe Szmaragdowa działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa

§ 2

Towarzystwo Skautowe Szmaragdowa jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań promujących oraz popularyzujących ideę skautingu. Ma też na celu wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji 
o podobnym celu działania.

§ 5

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony

§ 6

Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia.

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań promujących i popularyzujących idee skautingu oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i prawnych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 3. działalności charytatywnej;
 4. ochrony i promocji zdrowia;
 5. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 6. działalność na rzecz seniorów
 7. edukacji i wychowania;
 8. promocji i organizacji wolontariatu;
 9. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 10. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 11. prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 12. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 13. działania na rzecz seniorów;
 14. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 15. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 16. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 17. turystyki i krajoznawstwa;
 18. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w powyższych punktach.

§ 9

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 3. działalności charytatywnej;
 4. ochrony i promocji zdrowia;
 5. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 6. działalność na rzecz seniorów
 7. edukacji i wychowania;
 8. promocji i organizacji wolontariatu;
 9. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 10. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 11. prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 12. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 13. działania na rzecz seniorów;
 14. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 15. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 16. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 17. turystyki i krajoznawstwa;
 18. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w powyższych punktach.

§ 10

Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego:

 1. ochrony i promocji zdrowia;
 2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 3. działalność na rzecz seniorów
 4. edukacji i wychowania;
 5. promocji i organizacji wolontariatu;
 6. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 7. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 8. prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 9. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 10. działania na rzecz seniorów;
 11. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 12. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 13. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 14. turystyki i krajoznawstwa;
 15. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w powyższych punktach.

§ 11

Nadrzędną w działaniu Stowarzyszenia jest metoda skautowa:

a) Metoda skautowa to sposób działania odznaczający się:

-pozytywnością,

-indywidualnością,

-wzajemnością oddziaływań,

-dobrowolnością i świadomością celów,

-pośredniością,

-naturalnością,

-będący jednocześnie systemem wspierania samorozwoju skautów przez:

-uczenie w działaniu,

-uczestnictwo w małych grupach,

-stale doskonalony i stymulujący program.

b) Stowarzyszenie realizuje cele przez skautowy system wychowawczy rozumiany jako jedność zasad skautowego wychowania, metody i programu, w którym istotną rolę odgrywa osobisty przykład wychowawcy.

c) Zasady skautowego wychowania to: służba, braterstwo i praca nad sobą.

§ 12

Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

§ 13

1. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw w celu łatwiejszej realizacji zadań statutowych.

2. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną, o której w formie uchwały decyduje Zarząd.

3. Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający należą organizacyjnie do właściwego terenowego oddziału.

4. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:

1) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok,

2) złożenia przez zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

Rozdział II

Członkowie

§ 14

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie zamieszkujący stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który wyrazi chęć przynależności do Stowarzyszenia i działania zgodnego z jego statutem.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna współdziałająca w rozwoju Stowarzyszenia, wspierająca finansowo lub w innej formie jej działalność.
 3. Osoby do lat 18 mogą zostać członkami Stowarzyszenia za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i nabywają członkostwo po przekazaniu tejże zgody do Stowarzyszenia.

§ 15

Osoby pełnoletnie członkostwo w Stowarzyszeniu nabywają przez przyjęcie ich kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 16

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są w szczególności:

1. Przestrzegać postanowień niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2. Swoją postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

3. Brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia,

4. Dbać o jego dobre imię,

5. Regularnie opłacać składki w ustalonych terminach.

§ 17

Członek Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:

1. Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

2. Korzystać z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności.

§ 18

1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

§ 19

Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje:

1. Poprzez rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu;

2. Poprzez wykluczenie przez Zarząd:

a. za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

b. za nieusprawiedliwiony brak udziału w pracach Stowarzyszenia,

c. za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy kwartalne,

d. na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 7 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w lit a i b,

e. z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;

3. W wyniku śmierci członka Stowarzyszenia.

Rozdział III

Władze Stowarzyszenia

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są :

 1. Zjazd Stowarzyszenia
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały. Do powołania oddziału przez Zarząd wymagany jest wniosek co najmniej 10 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział, Zarząd określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.
 5. Władzami oddziału są:

1) Zjazd Stowarzyszenia Oddziału,

2) Zarząd Oddziału,

3) Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 21

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 6 lat.

§ 22

 1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Zjazd Stowarzyszenia.
 2. Zjazd Stowarzyszenia zwołuje Zarząd co najmniej raz na rok lub na pisemny uzasadniony wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia powiadamiając drogą elektroniczną o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków na 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Zjazd może podejmować uchwały w formie elektronicznej, poprzez rozesłanie projektu uchwały mailem do wszystkich członków. Uchwałę uznaje się za podjętą, gdy większość zagłosuje „za”, niezależnie od ilości oddanych głosów, w terminie określonym przez rozsyłającego projekt.
 3. Zjazd odbywa się bez względu na liczbę obecnych członków.
 4. W Zjeździe mogą uczestniczyć członkowie Stowarzyszenia posiadający czynne prawa wyborcze oraz z głosem doradczym inni członkowie i zaproszeni goście.
 5. Do kompetencji Zjazdu Stowarzyszenia należy w szczególności:
 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie informacji Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 2. wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. uchwalanie zmian statutu,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
 5. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
 8. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
 1. Zmiana Statutu, odwołanie Przewodniczącego, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga obecności 2/3 członków.
 2. Każdemu członkowi posiadającemu czynne prawa wyborcze przysługuje jeden głos

§ 23

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Zjazd Stowarzyszenia.
 2. Zarząd składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i dwóch członków.
 3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zjazd Stowarzyszenia.
 4. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Do kompetencji zarządu należy:
 1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
 2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 3. zwoływanie Zjazdu Stowarzyszenia,
 4. uchwalanie Ordynacji wyborczej Stowarzyszenia,
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 6. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
 7. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, dotacji;
 8. sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
 9. tworzenie i rozwiązywanie jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia
 10. ustalanie zasad wynagradzania pracowników Stowarzyszenia,
 11. zawieranie umów o pracę,
 12. zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów,
 13. decydowanie w sprawach innych nie uregulowanych w Statucie
 14. powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych – oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby,
 15. koordynowanie działalności jednostek terenowych,
 16. zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
 17. zawieszanie uchwał zarządów oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych,
 18. uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu, w tym ramowych regulaminów zarządów oddziałów,
 19. podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji i na imprezy zagraniczne,
 20. zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji,
 21. w razie zawieszenia Zarządu Oddziału, powołanie zarządu tymczasowego, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Zjazd Stowarzyszenia.

7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie w związku z pełnioną funkcją na podstawie pkt 5a w ust. 1 w art. 10 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 24

Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia składa Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący jednoosobowo.

§ 25

Zarząd podejmuje uchwały większością głosów. Aby uchwała była ważna, wymagana jest obecność 2/3 członków Zarządu.

§ 26

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Zarząd Stowarzyszenia może podejmować uchwały w formie elektronicznej, poprzez rozesłanie projektu uchwały drogą mailową z adresu poczty elektronicznej określonego w odrębnej uchwale do wszystkich członków Zarządu. Uchwałę uznaje się za podjętą, gdy większość zagłosuje „za”, niezależnie od ilości oddanych głosów, w terminie określonym przez rozsyłającego projekt.

§ 27

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 2 do 3 osób powołanych przez Zjazd Stowarzyszenia.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3.Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:

a) nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu,

b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. badanie prawidłowości działania Zarządu Stowarzyszenia,

2.ocena pracy Zarządu

§ 29

Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje większością głosów w obecności min. 2/3 członków

§ 30

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku.

§ 31

Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji i Sekretarza Komisji.

§ 32

W razie zmniejszenia się stanu osobowego władz Stowarzyszenia wymienionych w Par.25 ust. 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu w drodze kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Jeśli opisany tryb kooptacji nie będzie wystarczający do uzupełnienia stanu osobowego do wymaganej liczby członków, Zarząd zwołuje Zjazd Stowarzyszenia w trybie określonym w Par.28 ust. 2. Kadencja uzupełnionego członka władz kończy się wraz z końcem kadencji innych członków – wybranych normalnym trybem

Rozdział IV

Majątek Stowarzyszenia

§ 33

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, oraz ze środków finansowych nabytych przez Stowarzyszenie w toku jej działania, w tym z:

1. darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej,

2. dotacji osób prawnych i osób fizycznych,

3. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych,

§ 34

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 35

1. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 36

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Stowarzyszenia.

§ 37

Dla efektywnego realizowania swych celów Stowarzyszenie może przystąpić do Związku Stowarzyszeń.

§ 38

Decyzję w sprawie przystąpienia do Związku Stowarzyszeń podejmuje Zjazd Stowarzyszenia w drodze uchwały.

§ 39

O likwidacji Stowarzyszenia decyduje Zjazd Stowarzyszenia w drodze uchwały.

§ 40

Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia przekazuje się na rzecz fundacji lub stowarzyszenia, którego cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia, wskazanego przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 41

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.